سخن مدیر:

بایگانی دسته‌بندی نشده

شناسایی کیفی لیپید ها

شناسایی کیفی لیپید ها

۲۴ مرداد ۸۹

حلالیت چربی ها یکی از آزمایش های ساده برای تشخیص چربی ها، آزمایش حلالیت چربی ها در حلال های مختلف است. چربی ها در حلال های آلی مثل کلروفرم و الکل گرم قابل حل شدن هستند. اگر الکل (اتانول) را حرارت دهیم قابلیت حل کردن چربی را دارد. اما اگر چربی را در آب بریزیم تشکیل میسل می دهد. در...